Цени за проектиране на зелени площи

      Изготвяне на цялостна проектна документация по част паркоустройство и благоустройство (озеленяване):       Цялостната проектна документация за озеленяване на паркове, градини, дворове, частни вили и различни видове обществени зелени площи се изготвя двуфазно или трифазно според особеностите на обекта и изискванията на инвеститора (фаза идеен проект за озеленяване, фаза технически и […]

Проектиране на зелени площи

     Проектирането се състои в изготвяне на три проектни фази:      Това са идеен проект, технически и работен проект, като проектирането може да се извърши двуфазно (Пример: идеен и работен проект, технически и работен).      При изготвяне на проекти за озеленяване на частни вили, къщи и малки по площ градини обикновено се изготвя […]