Цени за проектиране на зелени площи


      Изготвяне на цялостна проектна документация по част паркоустройство и благоустройство (озеленяване):

      Цялостната проектна документация за озеленяване на паркове, градини, дворове, частни вили и различни видове обществени зелени площи се изготвя двуфазно или трифазно според особеностите на обекта и изискванията на инвеститора (фаза идеен проект за озеленяване, фаза технически и фаза работен проект).

      Примерно съдържание на проект за озеленяване на частен двор, градина или вила:

  • Идеен проект;

  • Дендрологичен чертеж;

  • Трасировъчен план;

  • Посадъчен чертеж;

  • Проекти за алеи;

  • Декоративни дворни настилки;

  • Проект за декоративна водна площ;

  • Количествено – стойностна сметка за изграждане на проекта;

  • Обусновка на цялостната проектна документация (обяснителна записка);

     Проектът се предава в папка формат А4 след като бъде одобрен от инвеститора.

      Цена: при площ до 3 дка – 600 – 850 лв.

     Цените на проекти за озеленяване над 3 дка се определят според сложността на терена, наличие на съществуваща растителност, наклон на терена, необходимост от рекултивация и др.

     Изготвяне на проекти за вертикално планиране:

      Цена: при площ до 1 дка. 770 лв.