Проектиране на зелени площи


     Проектирането се състои в изготвяне на три проектни фази:

     Това са идеен проект, технически и работен проект, като проектирането може да се извърши двуфазно (Пример: идеен и работен проект, технически и работен).

     При изготвяне на проекти за озеленяване на частни вили, къщи и малки по площ градини обикновено се изготвя двуфазно.

      При проектиране на частна градина, офис, вила и къща проектите за озеленяване обикновено съдържат:

     Идеен проект, дендрологичен проект, посадъчен план, трасировъчен чертеж, проект за алеи и настилки, обяснителна записка и количествено – стойностна сметка за изграждането на обекта.

     За по-големи по площ градини, паркове и зелени площи се изготвят трифазни проекти.

      Съдържание на проектните фази:

      Фаза идеен проект: той включва нашите уникални решения за озеленяване и оформяне на пространството на дадения обект, съобразени с вашите желания и идеи, и с предпроектните проучвания и анализи. Изготвят се триизмерни визуализации, които показват какъв облик ще придобие градината. Съставя се първоначална количествено – стойностна сметка.

     В удобно за клиента време се прави среща, на която се представя проекта и се обсъждат евентуални промени. Срокът за изготвяне на идейния проект се определя от големината и сложността на терена.

     Фаза технически проект: показва окончателното решение за облика на вашата зелена площ. Той включва:

 • Проект на алеите – представя нашето решение на алейната мрежа, решение на рисунъка и вида на настилките.

 • Дендрологичен чертеж – той показва видовия състав на използваните  декоративни дървета, храсти и цветя, както и тяхното количество и размери.

 • Трасировъчен план – представлява система от точки и техните координати, служещи за улесненото нанасяне на алейната мрежа, водни площи, растителност и други видове съоръжения върху терена.

 • Количествено – стойностна сметка – включва всички видове дейности, които ще бъдат извършени, всички видове материали и тяхното количество, вид и брой на използваната декоративна растителност, единични цени и обща стойност, както и време за изпълнение на проекта.

     Работен проект:

 • Проект на алейна мрежа – Включва алейната мрежа с котирани алеи и площадки с цел трасирането им на терена.

 • Проект за настилки – Представя решението на рисунъка и вида на декоративните настилки.

 • Детайли на архитектурните градински елементи

 • Дендрологичен чертеж – той показва видовия състав на използваните декоративни дървета, храсти и цветя и техния брой.

 • Посадъчен чертеж – представя посадните места, разстоянията м/у отделните декоративни видове и техните размери.

 • Количествено – стойностна сметка – включва всички видове дейности, които ще бъдат извършени, всички видове материали и тяхното количество, вид и брой на използваната декоративна растителност, единични цени и обща стойност, както и време за изпълнение на проекта.

 • Обяснителна записка – включва обосновка за проектното решение и характеристики на обекта.