Изграждане на зелени площи


     След изграждане на алейната мрежа (ако няма съществуваща) и почистване на терена се пристъпва към изпълнението на проекта за озеленяване.

     Подготвителни работи:

     Санитарно-хигиенни – комплекс от мероприятия за почистване на градина от плевелна растителност, дънери, строителни отпадъци, камъни и др., и извозване на тези отпадъци до депа или сметища.

     Подобряване на почвата: След анализите, направени от предпроектните проучвания, се пристъпва към подобряването на почвата (при необходимост). Провеждат се мероприятия за промяна на механичните свойства, pH или плодородието на почвата при отклонение от нормалното състояние. Мерките, които се предприемат, са различни спрямо характера на съществуващите почви и техните проблеми.

     Торене на почвите:

     Торенето на почвата е едно от най-важните мероприятия за нейното подобряване. Както и за нормалното развитие на декоративната растителност. Най-общо торовете, които се използват за тази цел, са органични (Оборски тор, Конски тор, Птичи тор, Торф и Компост) и минерални (най-често използваните са азотни, фосфорни и калиеви торове).
Първично моделиране на терена – То се състои в грубо оформяне на терена. Насипване на хумусна почва (ако е необходимо) и нейното разстилане.
Инженерна подготовка – тя започва с фино подравняване на терена, изграждане на геопластики (изпълнение на проекта за вертикално планиране), укрепване на проблемни терени (стръмни, свлачищни и др.)

     Нанасяне на проекта върху терена:

     Определяне на посадните места – извършва се на база на дендрологичния чертеж;

     Изкопаване на посадни места и избор на технологии за засаждане на дървесно-храстовата растителност;

     Доставка на декоративната растителност до обекта и нейното засаждане;

     Засаждане на цветя;

     Изграждане на плочопътеки (на тревна фуга, ароматни плочопътеки) – избират се материали с подходяща форма, вид, големина, съобразени със стила на заобикалящата ги среда;

     Изграждане на скални цветни кътове и алпинеуми;

     Създаване на аранжировки от камък;

     Подготовка на терена за затревяване;

     Затревяване с тревна смеска: – започва с избор на подходяща тревна смеска,  съобразена с особеностите на средата и функциите, които ще изпълнява. След това теренът се подравнява фино, следва разпръскване на семето чрез кръстосан  посев, вкопаване, валиране и обилно поливане. Недостатък е, че сгъстяването на тревната покривка изисква време (около 3-5 месеца).

     Затревяване с чимове: – избират се подходящи чимове според условията на средата и функцията им, заравнява се изключително фино, доставят се чимовете до обекта, подреждат се и се валират. След 1 до 2 седмици тревната площ е готова за експлоатация.