BLOG

Изграждане на тревни площи

     След като е засадена цялата предвидена растителност, се пристъпва към обработка и подготовка на терена за затревяване.Това е една градинарска дейност, която се цени доста в днешно време.       Обща характеристика на тревните площи и използване на тревни смески:       Тревни площи – за изграждането на тревни площи се използват […]

Цени за поддържане на зелени площи

     Абонаментно поддържане на зелени площи:      Абонаментната поддръжка на градини се извършва за срок от един месец до осем месеца (сезонна поддръжка) и включва следните дейности и материали:       Материали: минерални и органични торове (според изискванията на растителността)      Дейности: пролетно почистване на градината, косене на тревни площи – […]

Цени за изграждане на зелени площи

     При изграждане на зелени площи се извършват дейностите в следната последователност: подготовка и моделиране на терена, следва доставка и разстилане на плодородна почва (при необходимост), изграждане на плочопътеки, доставка и засаждане на декоративна растителност (според проекта за озеленяване), изграждане на алпинеуми и скални цветни кътове, обработка на почвата за затревяване и затревяване (чрез […]

Цени за проектиране на зелени площи

      Изготвяне на цялостна проектна документация по част паркоустройство и благоустройство (озеленяване):       Цялостната проектна документация за озеленяване на паркове, градини, дворове, частни вили и различни видове обществени зелени площи се изготвя двуфазно или трифазно според особеностите на обекта и изискванията на инвеститора (фаза идеен проект за озеленяване, фаза технически и […]

Изграждане на зелени площи

     След изграждане на алейната мрежа (ако няма съществуваща) и почистване на терена се пристъпва към изпълнението на проекта за озеленяване.      Подготвителни работи:      Санитарно-хигиенни – комплекс от мероприятия за почистване на градина от плевелна растителност, дънери, строителни отпадъци, камъни и др., и извозване на тези отпадъци до депа или сметища.   […]

Проектиране на зелени площи

     Проектирането се състои в изготвяне на три проектни фази:      Това са идеен проект, технически и работен проект, като проектирането може да се извърши двуфазно (Пример: идеен и работен проект, технически и работен).      При изготвяне на проекти за озеленяване на частни вили, къщи и малки по площ градини обикновено се изготвя […]